Samtal

Jag erbjuder samtal, såväl individuella samtal, parsamtal, familjeterapeutiska samtal, samspelsbehandling som föräldrasamtal.
Samtalen inleds med ett samtal där vi tillsammans formulerar ett behandlingsmål, utifrån dina/era önskningar och behov. Samtalen kan ha olika form och fokus men utgår alltid från dina/era behov och förutsättningar. Samtalen kan vara allt från ett enda samtal, till flera samtalsserier.
Anledning till kontakt kan vara:

  • Kriser
  • Oro och ångest
  • Stressreaktioner
  • Nedstämdhet och depression
  • Negativ självkänsla
  • Relationssvårigheter
  • Livskriser, sorg och existentiella frågor
 

Hur de individuella samtalen ska utformas bestäms efter behov och önskemål. Det kan handla om en avgränsad korttidsterapi eller en längre samtalskontakt, där du får möjlighet att utforska dina tankar, känslor och behov. Ibland är det tillräckligt med några enstaka samtal eller med en glest stödjande kontakt, men ibland finns det behov av en längre samtalskontakt.

I mina parsamtal utgår jag från metoden Emotionellt fokuserad terapi (EFT). Det är en metod som har starkt vetenskapligt stöd. Metoden innehåller element från humanistiska- och systemiska psykoterapiinriktningar med ett stort fokus på anknytningsteori. Genom att öka medvetenheten om sina egna och sin partners beteende, känslor och behov, blir det lättare att förstå och bryta negativa samspelsmönster och skapa nya positiva mönster. Samtalen syftar till att öka tryggheten i relationen och hjälpa paret att bli mer känslomässigt öppna mot varandra. 

Vid de familjeterapeutiska samtalen är det fokus på relationer och samspelsmönster. Utgångspunkten är den läkande kraft som finns i nära relationer när en (eller flera) individ/er i familjen upplever problem och olika symtom. Syftet är att skapa ett sammanhang för var och en i familjesystemet. Detta kan ske såväl i enskilda samtal som vid familjesamtal med hela eller delar av din familj. 

Marte Meo är en metod för föräldrar och barn, med fokus på föräldrastödjande samtal. Marte Meo betyder "av egen kraft" och är en strukturerad metod för samspelsbehandling som sker vid korta videoinspelade sekvenser av samspelet mellan föräldrar och barn, för att analysera hur samspelet kan förbättras, öka kunskapen om barnets resurser, behov och kommunikationsnivå. Det kan också handla om att du som förälder vill öka din förståelse för ditt barn och genom att förändra ditt förhållningssätt påverka ditt barns psykiska mående och beteende.


Circle of Security parenting DVD, COS-P (Trygghetscirkeln) är ett anknytningsbaserat föräldrastödprogram, som har som intention att hjälpa föräldrar att nå en fördjupad förståelse och öka lyhördheten för barnets behov av känslomässigt stöd. COS-P kan erbjudas både som ett individuellt stöd men också i grupp, där man som förälder får möjlighet att träffa andra föräldrar och ta del av andras berättelser men också dela med sig av sina egna.